حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: اخبار

نشر نشانه منتشر کرد: کتاب درآمدی بر خوانش لاکان : ناخودآگاه همانند دستگاه زبان ساختار می یابد جلد اول : نوشته ژوئل دراین کتاب توسط دکتر مهدی خوریانیان و تحت نظارت ” گروه گسترش آموزه های لاکانی ” به سرپرستی دکتر حسن مکارمی و عضویت دکتر نرگس شریف زاده و دکتر مهدی خوریانیان در نشر ادامه مطلب

درست همین جا، درست همین جا. نه ، دیگر من آن مخزن داده های دیروز، که در پیشاپیش عشق می دویدم نیستم. نه، دیگر من آن ادعای حضوری، در بافت شهروندی هزاران ساله ، در کنار سازندگی نسل ها ، با امید فرا گیری و زیست در آینده نیستم . نه ، دیگر من آن ادامه مطلب