طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در مصاحبه تلویزیونی ژاک لکان

تاریخ چاپ  

خلاصه کاری از کارگروه گسترش آموزه‌های لاکانی به سرپرستی دکتر حسن مکارمی آماده‌سازی و تنظیم : دکتر نرگس شریف‌زاده دکتر مهدی خوریانیان

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد