حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  خبر

موضوعات دیگر جامعه حافظ در مورد روانكاوی شعر هنر پژوهش

صدای سخن عشق (حافظ): بخش سیزدهم

تاریخ چاپ   

خلاصه صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس

صدای سخن عشق (حافظ): بخش چهاردهم

تاریخ چاپ   

خلاصه صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس

نگاهی دیگر بر خودکشی : دکتر حسن مکارمی قسمت اول نوامبر ۲۰۱۹

تاریخ چاپ   

خلاصه بر پایه آموزه های لاکان تلاش دارم تا اقدام به خودکشی را دسته بندی کرده و تفاوت زیر بنای روانی آنها را نشان بدهم. بر این پایه که انسان سوژه ایست دوپاره سخنگو و خواهش مند. آسیب به نوعی شامل خواهش و کارکرد پیدایش آنست.