حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

فیلم: همه موضوعات

دسته بندی بر اساس جامعه حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر هنر پژوهش

خبر صدای سخن عشق (حافظ): بخش سیزدهم

تاریخ چاپ  

خلاصه صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس

خبر صدای سخن عشق (حافظ): بخش چهاردهم

تاریخ چاپ  

خلاصه صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس

خبر نگاهی دیگر بر خودکشی : دکتر حسن مکارمی قسمت اول نوامبر ۲۰۱۹

تاریخ چاپ  

خلاصه بر پایه آموزه های لاکان تلاش دارم تا اقدام به خودکشی را دسته بندی کرده و تفاوت زیر بنای روانی آنها را نشان بدهم. بر این پایه که انسان سوژه ایست دوپاره سخنگو و خواهش مند. آسیب به نوعی شامل خواهش و کارکرد پیدایش آنست.

خبر نگاه روانکاو: بررسی و نتیجه گیری از حادثه بندر بیروت

تاریخ چاپ  

خلاصه نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هشتاد و یک (بررسی و نتیجه گیری از حادثه بندر بیروت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۹ پاریس