حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: طبقه بندی نشده

خیلی تلخه ، خیلی …و تو شیرینی، و تو می خوانی، در سرمای تلخی فراغ، و تو می دانی که زن یعنی چه، و سلامت مستی است، و عبورت شیشه و تنت آبی پاک، و تو خواهی آمد در زمانی که دلم، شاهد بالای تمنای ترا می جوید. آه از این سایه- قناری دلم، آه ادامه مطلب