حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  هنر

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر پژوهش

قالی : من چه سبزم امروز

تاریخ چاپ   

خلاصه تابلویی از حسن مکارمی , قالی بر اساس شعرسهراب سپهری: من چه سبزم امروز من چه سبزم امروز

مروری بر شصت سال زندگی قسمت چهارم

تاریخ چاپ   

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت چهارم

مروری بر شصت سال زندگی قسمت سوم

تاریخ چاپ   

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت سوم

مروری بر شصت سال زندگی قسمت دوم

تاریخ چاپ   

خلاصه مروری بر شصت سال زندگی در این مختصر , به چهار بعد فعالیتهای زندگی ام در طی شصت سال زندگی اشاره می کنم قسمت دوم