طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و چهار (بحران کرونا و ساختار زبان)

تاریخ چاپ  

خلاصه تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد