طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در وبینار «روزنامه‌نگاری و مسئله خشونت»، بخش اول

تاریخ چاپ  

خلاصه با حضور دکتر حسن مکارمی (پاریس) و رضا کاظم‌زاده (بروکسل) گرداننده کبری قاسمی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد