پاسخهای نا تمام و دانایی نارس

تاریخ چاپ  

عرصه هستی را با بضاعت لاغر خویش در نوردیدن,

و از واژه های کم آمده سخن ساختن ,

وهمچون پاسخ  به دیگران رساندن ؛

به آنان که  واژه ها را در دستگاه مدلولهای خویش می شنوند

و از آن در نظام اندیشه ای شان,

حقیقت ویژه فردی را بارور می سازند,

جز با نام " پاسخهای ناتمام برخاسته  از دانایی نارس ",

نمی توان یاد کرد.

 

حسن مکارمی

پاریس بهار ۲۰۱۶