طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در برنامه افق از صدای آمریکا(ظهور طبقه نوکیسه در ایران)

تاریخ چاپ  

خلاصه برنامه افق از صدای آمریکا روز سه شنبه ۱۰ ماه می ۲۰۱۶ ظهور طبقه نوکیسه در ایران دکتر فریبرز رییس دانا، دکتر حسن مکارمی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد