طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و چهار (نقش روانپژوهان در جامعه بحران)

تاریخ چاپ  

خلاصه تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد