طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در دکتر حسن مکارمی: شاخص های مردم با شاخص های دولت جمهوری اسلامی و رهبری فرق می کند:

تاریخ چاپ  

خلاصه

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد