طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در زاویەها؛ مدرنیتە پارەی نخست

تاریخ چاپ  

خلاصه زاویەها؛ مدرنیتە پارەی نخست، دکتر اسعد رشیدی، دکتر حسن مکارمی، حسن شریعتمداری، رضا علیجانی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد