طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در شماره نخست : یادی از برنامه های گذشته ( چهارسال پیش) :

تاریخ چاپ  

خلاصه سخنرانی دکتر حسن مکارمی : یک روانکاو بالینی مکتب لاکان چگونه کار می کند؟

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد