طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در زاویه‌ها :شکنجه‌،قسمت اول

تاریخ چاپ  

خلاصه کارشناسان برنامه‌ :رضا کاظم زاده‌،رضا علیخانی،مهرداد درویش پور،حسن مکارمی.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد