کودکی‌ ها‌ی قناری

تاریخ چاپ  

کودکی‌ ها‌ی قناری

تو سپیدی رو سیاهی

 تو یه خوابی‌

خود خوابی‌

 مثل جلبک ته دریا 

 خود آبی

تو نیاز بی‌نیازی 

 تو بهاری توی فردا

 تو نفس ها‌ی قناری

تو فقط یه مرغ عشقی‌ 

خود عشقی‌

یا همون خوابی‌ که دیشب نیامد

 مثل آبی‌ که یادش نیس یه روزی بارون بوده

 مثل بادبادک ها‌ی پسر عمو تا هوا میری نخت پاره می‌شه

 مثل حمله مغول جای زخمت تو تن

 مثل یک بادکنک خیال نرم تا هوا میری میترکی 

کودکی‌ ها‌ی قناری

تو سپیدی رو سیاهی

 تو یه خوابی‌

 خود خوابی‌

   حسن مکارمی  زمستان ۲۰۱۰ پاریس