طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در ۲۰۱۲ مهاجرت، تبعيد و روان ما : همایش کلن سال

تاریخ چاپ  

خلاصه نفس مهاجرت و ساختار روان حسن مکارمی برای نخستين بار، در روزهای سوم و چهارم ژوئن، همايش دو روزه ای با شرکت روان پژوهان ايرانی ساکن اروپا در شهر کلن آلمان برپا شد. نفس مهاجرت و ساختار نهان آن، زن- مهاجرت- طلاق، نوجوانان و هويت فرهنگی آنها، چگونه می توان سالم ماند؟ سلامت روابط زن و مرد در آستانه قرن بيست و يکم، و بالاخره نقش و اهميت فرهنگ در روان درمانی مهاجران از جمله مواردی بود که در همايش «مهاجرت، تبعيد و روان ما» مورد بررسی قرار گرفت.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد