طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در سومین همایش روان‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور :خشونت و روان ما

تاریخ چاپ  

خلاصه mai 2014 سومین همایش روان‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور با عنوان «خشونت و روان ما» طی دو روز دهم و یازدهم ماه مه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این همایش دو روزه که حول محور «بررسی پدیده خشونت در بین ایرانیان از وجوه مختلف» صورت بندی شده بود، ده تن از روان‌پژوهان

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد