ترانه روانکاو

تاریخ چاپ  

، بگو با من تمنای دلت را
بگو با من تمام مشکلات را
بگو با من همه حرف دلت را

 که من سنگ صبورم،
که من هم درد نورم،
که من گوشم، سکوتم.

 که درمان دل تو ،
که درمان دل من،
همین درد دل ماست

 

حسن مکارمی۲۰۱۱