طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در زاویه‌ها : اعتصاب ،قسمت چهارم

تاریخ چاپ  

خلاصه کارشناسان برنامه‌ :سعید پیوندی،جواد طالعی،مهرداد درویش پور،محسن سازگارا،حسن مکارمی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد