طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در کشتار ۶۷ – حافظه تاریخی

تاریخ چاپ  

خلاصه کشتار ۶۷ - حافظه تاریخی -عدالت: تقاص و بخشش VOA 6 sept. 2016 حسن مکارمی، شورا مکارمی. Hassan Makaremi Chowra Makaremi

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد