حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

نتایج جستجو برای واژه: روانكاوی

خشونت و ساختار روان ما: بررسی خشونت گفتاری، حسن مکارمی gooya news  تنها کلامی در نقش دشنام بيان می شود و شنونده را زخمی می‌کند و او را در محلی پست‌تر قرار می‌دهد که در آينۀ روانی شنونده اثر کند. و اين وقتی امکان دارد که دشنام‌ دهنده و مخاطبش در ابتدا در يک رديف ادامه مطلب

  کاربردِ کلمه «روان» در زبان پارسی معادل «PSY» در زبان‌های اروپایی را می‌توان نعمت زبان پارسی دانست. چه این کلمه، هم می‌تواند در قبال مفهوم «دستگاه روان» -یا ساختار عملکرد روان- مورد استفاده قرار گیرد و هم به عنوان پسوند و یا پیشوند برای کلیه مفاهیمی که به شکلی با روان سروکار دارند، همچون ادامه مطلب

  ارزش چیست و ارزش ها کدامند؟ پاسخ آقای حسن مکارمی به پرسش های شهلا بهاردوست • آنچه در زندگی گروهی و فردی حائز اهمیت است آن ارزشهای ژرف پنهان شده در نمادهایی هستند که بنیان هویت فردی و اجتماعی را میسازند. کار زیر بنایی ما در رابطه با خود و دیگران و جامعه، همین شناخت ادامه مطلب