یکم، میلیاردیم 

تاریخ چاپ  

نیستم چون گذشته ،
هستم چون حال،
بوده خواهم شد چون آینده .

کیستم؟ پلی تنها بر رودخانه ای گذرا ، میان گذشته و آینده .
هست نیستم.
نیست هستم.
فشرده حیات ، باکتری ، شناخت ، یا ترانه ای ....
آوازی چون دوستت دارم....
چون صدای بلورین تولد، چون فراموشی مرگ، چون سوسوی ستاره های امید حیات ...

به میلیاردها بیاندیشیم؛
آدمی، کهکشان، ستاره، باکتری، درخت،  مولکول، نرون، آواز ....
به میلیاردها بیندیشیم؛
یا یک و یا میلیارد....
و در میانه عبورحادثه ....

کیستم؟ یکم در میلیاردها ، میلیاردهایم در یک.

حسن مکارمی زمستان  2012