طبقه بندی شده در جامعه

فیلم های طبقه بندي شده در I کنفرانس “چشم انداز تغییر در ایران” هامبورگ

تاریخ چاپ  

خلاصه   ۲۳ ,۲۴  دی ماه ۱۳۹۱ کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ کلیپ یک: خوشآمد گویی و اهداف سمینار: شهلا بهاردوست، حسن مکارمی تهیه و تنظیم: البرز نیوز

 

 

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد