طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در رمز پیروزی

تاریخ چاپ  

خلاصه

در فرصتی که تلویزیون اندیشه در اختیار من گذاشت , تلاش کردم تا دو مفهوم را بشکافم , دستگاه زبانی معممین شیعه و ۲۰ تا ۳۰ درصد هموطنانمان که در چنبره این دستگاه زبانی گرفتارند. اساس این دستگاه زبانی بر مدل سازی است و مبنای علت و معلولی دکارتی وجود ندارد. به همین دلیل مبانی علمی , مطالعات نظری و میدانی , ارقام و اعداد و شاخص های اندازه گیر به هیچ کاری نمی آیند.

https://vimeo.com/401119556

 

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد