طبقه بندی شده در پژوهش

فیلم های طبقه بندي شده در نگاهی دیگر بر هشتاد و هفت بیت نخست شاهنامه بخش نخست

تاریخ چاپ  

خلاصه نگاهی دیگر بر هشتاد و هفت بیت نخست شاهنامه بخش نخست اثر والای حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی و کشف دوباره دورنگری و ژرف نگری او. سخنرانی در پاریس

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد