طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس اجتماعی در ارتباط با مراسم تشیع قاسم سلیمانی در ایران

تاریخ چاپ  

خلاصه سوگواری برای سلیمانی و تأثیر چهل سال زندگی در دستگاه زبانی حکومت اسلامی – گفت‌وگو با حسن مکارمی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد