من و بیداری و هستی

تاریخ چاپ  

کردار مهروار ماه، در دوردست؛

شبگردی بی‌تابانه‌ی چشمان پرسشگرِ ما.

 

یگانه‌ای پنهان، بازی واژه‌های نیامده را می‌داند

پیچش زبانش، نیایشگر آرامش بی‌مرز کویر

مژگانی به راز آغشته.

لبانی به بوسه دلباخته

بلندوار، سر به بلندای پنهانِ سپرده

بلور کردار مهروارش.

از ستایش هوس‌های کودکی بی‌نیازم می‌سازد

زیبایی پرسشگرانه‌اش،

بیداری مستی من.

بیداری من،

من

 

حسن مکارمی , فرانسه , ۲۰۰۵