طبقه بندی شده در در مورد

فیلم های طبقه بندي شده در معرفی و شناختی درون گرايانه

تاریخ چاپ  

خلاصه چهره ها عنوان برنامه ايست در معرفی و شناختی درون گرايانه از شخصيتهای علمی،سياسی،فرهنگی و اجتماعی در گفتگويی صميمی.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد