طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در تفسیر خبر

تاریخ چاپ  

خلاصه میهمان چهارشنبه شب « تفسیر خبر» در نیمه نخست آقای دکتر حسن مکارمی خواهند بود. نشست مجمع عمومی سازمان و مسئله شکنجه در ایران و دیگر کشورها و ریشه های شکنجه گری از جمله موضوعات مورد تفسیر در نیمه نخست

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد