نیایشی برای تو:  ای مینایی

تاریخ چاپ  

 

که روزت همه شعله خورشید باشد،

و در داستان آدمی زندگی کنی,

تا اسطوره هایت از شیطان خالی شوند.

و واژه هایت بلورهای آویخته از غار نیاکان باشند .

و جان هوشیارت و دل پالوده ات حسرت کودکان تازه زا گردند.

که میوه های خوش فرجام همه باغ های جهان به ستایشت بنشینند.

که بوسه ات توان عشق های نشکفته من گردند.

که فانوس دور دست ملوانان ستاره های دور گردی .

با اینهمه :

شاد چون نخستین پرواز کبوتر بال یافته ،

بر من لبخند بگشایی ،

چون خورشیدی در داستان آدمی با واژه هایی  بلورین.

حسن مکارمی

پاییز ۲۰۱۱  فرانسه