روزهای پاریس 2

تاریخ چاپ  

هشت ربع‌کم، خیابان باریک، توقف مکرر کامیون زباله، بوی آشنای همیشگی،

دوشنبه‌ها: شراب ترشیده، سه‌شنبه‌ها پنیر شب‌مانده، چهارشنبه‌ها: رختخواب فاحشه‌ها،

پنج‌شنبه‌ها: ماکارونی، جمعه‌ها: کاهوی له شده.

            آن روز که رفتگران اعتصاب کردند، با کمک تقویم روز هفته را یاد آوردم.

                                        حسن مکارمی ۱۹۸۴ پاریس