طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در گزارشی از سخنرانی و نمایشگاه حسن مکارمی , در مقریونسکو – پاریس ۲۰۰۹

تاریخ چاپ  

خلاصه

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد