تاریخ چاپ  

ترانه خوان نیم، نگاره‌گر نیم،

چشمم، دهانم، واژه‌ام.

تنهایی آغاز راهی بی نشان

گردم، غبارم، ناله‌ام.

 

 ۲۰۰۲  حسن مکارمی