طبقه بندی شده در هنر

فیلم های طبقه بندي شده در مایکل بری , از حسن مکارمی می گوید

تاریخ چاپ  

خلاصه مایکل بری استاد دانشگاه پریستون در آمریکا و مشاور بخش هنرهای اسلامی درموزه مدرن نیویورک در مورد نمایشگاه حسن مکارمی در فستیوال موسیقی مقدس در شهر فاس در مراکش می گوید.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد