از بی‌حوصلگی

تاریخ چاپ  

و چشمه، زلال ندانستن؛ نه نام

نه محتوا

نه انتها

واسطه‌ای تا فرزندانم به من رسند. درد را می‌جویم، چیزی برای برجا نهادن

 حسن مکارمی ۱۹۸۴ پاریس