چه کسی می‌دانست؟

تاریخ چاپ  

پذیرش جان‌های بسته تا

دلبری راه‌های ناگشوده را

به ارمغان،

به فرزندان دور بسپاریم.

مرگ بر مرگ.

گشاده دستی پیام‌های پدران

بر پیشانی ما نگاشته شده است:

چون نخستین دستی که بر دیوارۀ غاری، نگاره‌ای کشید.

چه کسی می‌دانست که گاه زایش آدمی همین نگاره بود؟

و نگاره‌هایی دیگر، چنان که مردم شکفته شدند و

راه آسمان بر زندگی گشوده گشت.

چ کسی می‌دانست که شاخ‌های بُز کوهی بر غاری دوردست،

پرده‌های کهکشان‌ها را می‌درد؟

چه کسی می‌دانست که گاوهای وحشی غارها،

آرزوی ستارگان را می‌شمارند

چه کسی می‌دانست که غار و اسب وحشی

به نجات زندگی خواهند آمد؟

چه کسی می‌دانست

حسن مکارمی فرانسه , ۲۰۰۶