تاریخ چاپ  

علفِ طراوت آشنایی و قدم‌های آرام دختری تنها

هستی در افشره‌ای از زمان با نشانه‌ای از دوست و از مسیر عشق می‌آید

 

 حسن مکارمی ۱۹۸۴ پاریس