زمانه دلخستگی

تاریخ چاپ  

نگاره یست هستی
صبر بر تن خسته ما،
ماندگاری زمانه دلخستگی است.
گاه ،
پرندگان دلبری های کودکانه خویش را با ما در میان می گذارند،
و سیاهه پدران هر بامداد در بیداری ما حاضرند...
جنگلها آوازند....
دریاها ترانه اند..
آسمان شعر است..
زمان رنگ است و حجم است و معنی...

گویی هستی ما نگاره یست..
که چشمانی برای دیدن می جوید..
نگاره یست: از دلخستگی تا پرواز...
با رنگها ای که در چشمان ما نمی گنجند...
آری نگاره یست هستی...

                                              ۲۰۱۱ حسن مکارمی