“ترانه – آواز ” خورشید

تاریخ چاپ  

دیروز عصر, آرمان نوه چهل ماهه ما, از زود تاریک شدن هوا دلش گرفت, با بغض گفت: " چرا تاریک می شود؟ چرا تاریک می شود؟"
 
"ترانه - آواز " خورشید
 
نام ترا بر دیواره عشق خواهم نوشت,
 
روزی که نخواهم بود.
 
آنگاه گواهی تو بر معبر عاشقان گمنام,
 
سندی خواهد شد بر پایداری عشق.
 
تنهایی به تنهایی , راه گشای هیچ پرسشی نیست,
 
دیگری در من, با من می شکفد.
 
آی عشق! ای عشق !
 
با چشمان بی اشک به سراغم بیا,
 
چنان کن که همه معابر در همه زمان ها,
 
از عطر جان شیفته ام لبریز شوند.
 
بگذار تا من در عشق و عشق در من,
 
" ترانه - آواز " خورشید باشد, در هر بر آمدن.
 
بگذار تا فقط فروتنی خورشید بماند و حسرت من.
 
حسن مکارمی
 
پاریس, پاییز ۲۰۱۹ - ۱۳۹۸