تاریخ چاپ  

گل امید خلقم، کوچکم، شورا ملوسم

چراغ گلشن تنهایی بابا، عروسم

به وقت رفتنم هفت آسمان را

تو نی‌نی دو چشمونِ قشنگت جا گذاشتم.

حسن مکارمی
خرداد ۱۳۶۰