طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در زاویه‌ها : اعتصاب ،قسمت سوم

تاریخ چاپ  

خلاصه کارشناسان برنامه‌ :سعید پیوندی،جواد طالعی،مهرداد درویش پور،محسن سازگارا،حسن مکارمی.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد