تاریخ چاپ  

به بازار برده فروشان

برده‌ای نیافتم

خود را خریدم

تسلسل فریاد. آه، فریاد، آه

عشق هم بهانه‌ای است، فرار نیز هم

و نهایت:

فرار به عشق که لجنزاریست.

حسن مکارمی

 پاییز    ۱۹۹۳