طبقه بندی شده در جامعه

فیلم های طبقه بندي شده در چرا مردم به تماشای مراسم اعدام می روند؟

تاریخ چاپ  

خلاصه حسین باقرزاده، حسن مکارمی، جلال ایجادی، شاهین نجفی،کاوه قریشی، حسین رئیسی، شادی امین و محمود امیری مقدم به این پرسش پاسخ دادند

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد