شهر سوخته, نزدیکی زابل شرق ایران, بیش از۵۰۰۰ سال پیش:

تاریخ چاپ  

شهر سوخته, نزدیکی زابل شرق ایران, بیش از۵۰۰۰ سال پیش:
نخستین نقش متحرک جهان
 
بیا بیا بیا بیا
 
این قناری ناز وطن است که می موید:
 
بیا بیا بیا بیا
 
این ضربان دل من است که می طپد:
 
بیا بیا بیا بیا
 
شهر سوخته، سفال بیرجند، پر سیمرغ،
 
بلندای قاف،
 
تنها با نام هایشان مرا می خوانند:
 
بیا بیا بیا بیا
 
و درآنسوی بیداری،
 
در قطاری به درازای هزاران کاروان،
 
همه بیابان‌های میهن،
 
هم چون آهنگ دایمی عبور،
 
بی صدا می خوانند :
 
بیا بیا بیا بیا
 
و همه اینها و همه اینها ،.
 
در لبخندی که بوی نیامدن،
 
که بوی نرسیدن ،
 
که بوی دوری ،
 
که بوی غربت را می پراکند،
 
جمع می شود .
 
و همه آسمان ها در همه جهان های بسیار،
 
می دانند، که تنها، که تنها,
 
این دعاست که روزی شنیده خواهد شد:
 
بیا بیا بیا بیا .
 
حسن مکارمی
پاریس پاییز ۲۰۱۹