طبقه بندی شده در جامعه

فیلم های طبقه بندي شده در II کنفرانس “چشم انداز تغییر در ایران” هامبورگ

تاریخ چاپ  

خلاصه ۲۳ ,۲۴  دی ماه ۱۳۹۱ کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ کلیپ یک: خوشآمد گویی و اهداف سمینار: شهلا بهاردوست، حسن مکارمی تهیه و تنظیم: البرز نیوز

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد