طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در اعدام در ملاء عام از زاویه روانشناختی

تاریخ چاپ  

خلاصه گفتگویی با حسن مکارمی روانکاو و پژوهشگر از دانشگاه سوربن فرانسه و بررسی اعدام در ملاء عام از زاویه روانشناختی

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد