طبقه بندی شده در خبر

فیلم های طبقه بندي شده در صدای سخن عشق (حافظ): بخش سیزدهم

تاریخ چاپ  

خلاصه صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد