طبقه بندی شده در روانكاوی

فیلم های طبقه بندي شده در زاویه‌ها :مهاجرت، قسمت دوم

تاریخ چاپ  

خلاصه کارشناسان برنامه‌ :سعید پیوندی،رضا کاظم زاده‌،حسن مکارمی.

متن این فیلم در حال حاضر موجود نمی باشد