هیچگاه مرا با دل صدا مزن

تاریخ چاپ  

هیچگاه
 
هیچگاه مرا با دل صدا مزن،
 
نگاهت در پیچ عبور ،
 
درمیان نگاه من چنان می رقصد،
 
که فرمان دوستت دارم بر بام جهان ،
 
افسانه پایدار زبان پارسی می شود.
 
و من چاره ای جز بازی عشق نخواهم داشت.
 
باری عشق بازی کار بازی نیست،
 
ای دل سر بباز...
 
حسن مکارمی
تابستان۱۳۹۹
فرانسه